Category Archives: Gam Ngai La Te

Tami category ah Zou nam ngai la te muthei ahi.

SIAMSIN VONTOI

 Asa: Kaisuanlian,                                                                      Aphua: P. Alex Thanghaulian Siamsin vontoi, I gam leh nam in kineppi nang hei a um a hei a vaitham; Zu leh sa ne a, na pilna na siam nate mangthang ding in i nampin hing phal lou.. … Na sep thei khom khom sem in i gam le nam ading in I gam hing zuun in, … Continue reading

Posted in Gam Ngai La Te | 2 Comments

LAUNA IN GAWMLOU IITNA HI JAW E

Asa: Haiboi Zou,             Aphua:-  Pu Albert Gengoukhup Mate Sianmang siam sah I zogam lei sung a heisa bang pal ding lia leh taang te Lung ki tuo in giabang zuun pan ta ni Paal I loh ding I zolei gam … Continue reading

Posted in Gam Ngai La Te | Leave a comment

I GAM MAPUI TE

Album: Mother  Earth,                                               Lyric: Zamkholien I gam ma pui ten i gam itt lou uh e, igam hoina din simthu a leel lou, Khuaibang in hang uh ka gam ka itt chi uh, hijong leh sum leh pail al na … Continue reading

Posted in Gam Ngai La Te | Leave a comment

THAWNLOU DING

Album: Zoukhankhuol,                                   Asa: Thangboi Khodah unlen i gam liengvai en un, mawnei  lou Zomi sisan luong khu, na phal nai ma, unau kingai tuah voi, na sisan a thawn a luong mei ding maw. Thawnlou ding, Thawnlou ding, Zomi sisan … Continue reading

Posted in Gam Ngai La Te | Leave a comment

I GAM MAPUI TE

Album: Mother Earth, Lyric: Zamkholien I gam ma pui ten i gam itt lou uh e, igam hoina din simthu a leel lou, Khuaibang in hang uh ka gam ka itt chi uh, hijong leh sum leh pail al na … Continue reading

Posted in Gam Ngai La Te | Leave a comment

ZOGENE:

Album: Kapu Saipu.                                                                    Asa: Bobon Khul a piang chiet chiet, a piang masapen, ka pu Zoulun nang ni bang in na lun e; Ha leh suan khaugui a zam zel e, a phung phung in simlei zel sua uh e. … Continue reading

Posted in Gam Ngai La Te | Leave a comment

VANGKHOJOL

Album: Ka Pu Saipu,             Asa: Benny khongsai,                         Lyric: Zamkholien h.e.e.e hee.. hee..he.e..e Nunlui ngai lou a um lou e, neusen khankhuo ngai lou aum lou. Nunlui gel a lunghel lou a umlou, lunghel in sinlai ah; Luonhi a luang e. … Continue reading

Posted in Gam Ngai La Te | 2 Comments

LUNGHEL IN I GAMLEI

Album: Mother earth,                                                   Asa: Hatboi Lunghel in i leenna gamlei uh ka galdot e, Lunghel khovui kai in abawm e, Zouheisa a lunna, dingdi pah a pallun; zoukhozawl mual leh tang a zemhoi e, seinougual lamtang kai khomui kuan in … Continue reading

Posted in Gam Ngai La Te | Leave a comment

SUUNNI TUMKUAN IN JONG

Suunni Tumkuan Asa: Hatboi,                                                    Lyric: Zamkholian   Suunni tumkuan in jong, pienpi tuibang i luangkhawm lou, … Continue reading

Posted in Gam Ngai La Te | Leave a comment

CHIVUJANG

Asa: Lawrence,                                                                                               Album: Zozam “Keima Zoutal khupkhochinlian, Zoulei tapa ka pang ding gamgi zul ah, shitan in gamlei kem din, khangsawn te aw i[i ipa satsa gamlei hing itt unlen hing kem un, khangsawn a pallun ding Zoukhopi hi e,,,,” … Continue reading

Posted in Gam Ngai La Te | 2 Comments