Category Archives: Pasian La Te

Tami category ah Zou sung a Pasian la kiphuah teng kim tah in muthei hi

NA LEENGGAM HING TUNG TA HEN

Asa:                                                                    Aphuo: Na leenggam hing tung ta hen………. Mang Jesu hing ittna lian in kidang seng sang mikhial kei din ahing si, ata khial a vahvai sa ahing itt seng man in hamsa na tampi thuah zou in calvary a … Continue reading

Posted in Pasian La Te | Leave a comment

KA MANGPA LEMGUOT DAN

Lyric: Pastor Nagamlalchawl,                  Khristian Latha Bu: Nos. 407 Ka Mangpa lemguot dan koi in athei zou diei? A tapa khattang zong ittlou a hingpe pan; Sil dang jong itt lou hi. Tuipi san san vazung, hingpui galkai Mangpa khun; gamdai … Continue reading

Posted in Pasian La Te | Leave a comment

PISEI-PUSEI

Lyrics: T. Thongpau,                        Khristian Latha bu: Nos. 246 Pisei-pusei lungmawlten ana theiphahlou, Mallam huikhi hing lang in a ban ban a hing sem in; Tun ei khangthate lai ah pah namtui bang in, Ahing jelta lailung sung ah. Bang pahnamtui … Continue reading

Posted in Pasian La Te | Leave a comment

KHANGLAI TE THOU UN

Lyric: Khaikhogin,                                                 Khristian latha bu: Nos. 424 Khanglaite thou un nitum ding hita, Sun ahi lai in na sem va ui, Khelna nuasia in silhoi bawl va ui, Na hin na Mangpa din jang in Hun leh ni a kiem … Continue reading

Posted in Pasian La Te | Leave a comment

AW NOPNA NI, AW KIPAH NI

Lyric:  Rev. GK. Samte,                                          Khristian latha bu: Nos. 427. Aw miel nei a umte hing thouta un, hinna thupha khovah hing taangta hi; Sang nempi hagau shina hanmual a liem nua un, jubilee tuong hing tung. Aw nopna ni, Aw … Continue reading

Posted in Pasian La Te | Leave a comment

MANGPA LENNA JERUSALEM

Lyric: Rev. T.C. Khup,                                                       Khristian latha Bu: Nos. 375. Mang lenna Jerusalem tha ka gel chieng, Tuanah hundam tate laitual a leeng uh; belamnou khu kimvel in tatsaten zaila ngai sa in, kei zong tua gam nuom khu haibang ka … Continue reading

Posted in Pasian La Te | Leave a comment

SIANMANG LEL:

Album: Lawmthang aw,                                                 Asa: M. Lawrence and Hatboi Sianmang lel simthu hi e ngai; khenna kawlni … Continue reading

Posted in Pasian La Te | 2 Comments

SEINOU GUOLTE AW HING THOU TA UN

Lyric: T.C.Khup Seinou guolte aw hing thou ta un, I gam ah Gospel thu thang sah di’n, mangpa’n hing han hi hing hanzing hi,  Kithei maw bawl nawnlou ding in. Thou un, thou un Seinou guolte, I gam lummei bang … Continue reading

Posted in Pasian La Te | Leave a comment

NA THU PUANGZAH DING IN:

Asa: Damhoiching,                  Lyric:Zamkholian,                 Album: vanmang Jubilee. Leimi hing hatlou kahi, masuan ding ken ka nei lou, ka khut ka keng ka aw nei sun, … Continue reading

Posted in Pasian La Te | Leave a comment

NA KAM A KATHU KA KOI

Mangpa Thu ka siang ah hing tung:  Mangpa thu ka siang ah hing tungta, Na nu sung a ka hing siem ma in; Mite siang kathu puangzah dingin, Ka hing guat kathu vahil ding in.   Ngai in na kam … Continue reading

Posted in Pasian La Te | Leave a comment