Category Archives: Zawl la te:

Tam category ah Zou sung a Zawl lateng mu thei ahi

THEILOU SINGKHUOL VANGLAH

Asa: Lawrenc leh Lhingboi Pasal: Theilou singkhuol vanglah ah, solbang ka hei a, ngainou na vang kang ngai, lunglai ah thamzing e. ka lunglai hing kuai. Nun in nuam e, tua melkimu, ka lunglai ah um teng hing sut vang … Continue reading

Posted in Zawl la te: | Leave a comment

SENCHIIL APAT

Asa: R. k. Manlun   Aphuo: R. K. Manlun         Album: Lei dii Niang Yo! Yo! Yo! Senchil apat a vangngai lienu aw. I hun mualliam sa te , maimit a lang jing e; nuichiem lel a tong i kumlai nite. Mang … Continue reading

Posted in Zawl la te: | Leave a comment

MEEL A MUCHIIL

Asa: TTlal Meel a muchiil duang kuoi lienu; na khol ta div en, houlung kumnuam ven. Dachieng lah solbang tulta va chin, tang lunglai va bang hing phong sah chie..e… Koi sieng ah anglai naubang ka tai diei maw…. Simthu … Continue reading

Posted in Zawl la te: | 2 Comments

DUANGZEN

Asa: Muan taks,                                                          Aphua: Thangmuanlal Duangjen etlowm nu aw, na heina tat na a, muchin lunglai thamden ngai melhoi; nangbang a et lowm ding um sih va simlei a, sing dang ang a tul din hing phal sing e ngai … Continue reading

Posted in Zawl la te: | Leave a comment

DUANGZEN

Posted in Zawl la te: | Leave a comment

Tui bang gawm ding kinem leng

Album: Lawmthang aw.                                                    Asa: Lawrence & Hatbawi. Tui bang gawm ding kinem leng, tuun leh zua laizom ten ngai sum bang nual ei tan lel lou. Sum bang nual na sang deudeu le, ngai kang itt na sang deudeu, lungmuang … Continue reading

Posted in Zawl la te: | Leave a comment

NGAI GIMSI LA:

Album: Lawmthang Aw,                                                             Asa: Lawrence Heeehehehe…hahahaha..heehehehe..lala.. Khattang tut thim ka kholna lung zuang in ei jou e, ngai in bang chian lou in a lengdang sang paibang pomta Ngai gimsi la kei duang a mualtum tai bang nam den e, … Continue reading

Posted in Zawl la te: | 4 Comments

KEI KA JUANG SENG MAN

Album: Ka Pu Saipu,                                     Asa: T.T. Lal Ka tunnu vondei nau bang ei hem jong, kalai naubang ka bang thei lou, sannem kei juang nem ding hing leng aw, pomlai. Kei ka juang man, kei ka juang seng man, kei … Continue reading

Posted in Zawl la te: | Leave a comment

NGAI KEN ITT NA SIMTHU KA HING LEEL TE

Album: Lawmthang aw,                                                           Asa: Lawrence Zou Ngai ken ittna simthu ka hing leel teng pomthei lou ding maw, sing dang phungpha na sang ta jong in ngai ei hil chien in aw, bang tan vei hai bang nei ngah sah … Continue reading

Posted in Zawl la te: | Leave a comment

PALHOI VANG NGAI NU AW

Album: Lawmthang Aw,                                          Asa: Lawrence & Hatbawi Hehehehe.. aaaa.hehehehe..aaaaa. Palhoi vang ngai nu aw, na sieng hing leng vang in, nau bang ei na sang aw , sihtui bang luang khawm vai Sihtui bang a luang ding, lailung ka gel … Continue reading

Posted in Zawl la te: | Leave a comment