PALHOI VANG NGAI NU AW

Album: Lawmthang Aw,                                          Asa: Lawrence & Hatbawi

Hehehehe.. aaaa.hehehehe..aaaaa.

Palhoi vang ngai nu aw, na sieng hing leng vang in, nau bang ei na sang aw , sihtui bang luang khawm vai

Sihtui bang a luang ding, lailung ka gel gel chieng, ang a sambang zal di ing kei dawng lai ing e

Sihtui bang luangkhawm vai, sihtui bang luangkhawm vai, Sihtui bang in luang vai tuun leh Zua ma a iki kham jong

Kil bang ka leel na pan heh hing nem jou um lou, tang lung ka zuan na ah, heh hing nem aw ngai aw,

Na simthu leel na pan kei ka sinlai hing kuai, ngai aw sial tam da taw situi bang luangkhawm vai

Situi bang luang khawmvai, situi bang luangkhawm vai, situi bang in luangvai tuun leh zua ma a iki kham jong.

Hehehehe.. aa a a.. hehehehe..aaaaaa

Bualna khat lou tang liang, mi bang ka chit loutoh, dei ang tang ding in vang lai lung ki muang  lang e

Chiemtui dawn vang e ngai, nang lou sing dang sang siang, sesing laigil bang in nang ding det in pang vang

Situi bang luang khawmvai, situi bang luangkhawm vai, situi bang in luangvai tuun leh zua ma a iki kham jong.

Hehehehe.. aa a a.. hehehehe..aaaaaa..lalalala..lalalala..hahahaha..himhimhimhim..

Posted in Zawl la te: | Leave a comment

SIAMSIN VONTOI

 Asa: Kaisuanlian,                                                                      Aphua: P. Alex Thanghaulian

Siamsin vontoi, I gam leh nam in kineppi
nang hei a um a hei a vaitham;
Zu leh sa ne a, na pilna na siam nate
mangthang ding in i nampin hing phal lou..
… Na sep thei khom khom sem in i gam le nam ading in

I gam hing zuun in, na mite pui in..
Koi e I gam leh I nam adia na muon pen
nang leh kei I hi, i nam mol pui ding..
Kol leh vai melthei lou ten i nam hing zuunlou ding..

Siamsin vontoi..
Tun leh zuo innsung mite kinepna..
Nang hei a um a, hei a vaitham..
Na khosung en in, na vengsung na kim na pam..
Panpi ngai a dangta te tui pia in..
Na sep thei khom khom sem in
I gam leh nam ading in.

Muonpen nahi..
Na Pilna leh siamna sep leh bawl a
nang hei a um a hei a vaitham..
Ken bawl thei nei sing, ken bangma jong thei nei sing
chi a moh tou din I Nampi’n hing phal lou
I Gam leh Nam ading in Nang mama na hi.

Posted in Gam Ngai La Te | 2 Comments

SINGDANG ANG PAN NANG NGIL TA JONG:

Album: Lawmthang aw,                                                            Asa: Hatbawi.

Singdang ang pan ngai nang ngil ta jong lungzuang ngailai ken bang mawng e, nan leh lung a natop sing dang toh ching un sausuan huigua bang in. Kei ka lungzuang mawng sing bang sang e, sial zatam toh maimit sing mawng ing, kei din lungkham na meipi bang zing e, nunnopna umnon lou e ngai aw, gel mawng e nei bawl nate ken gel mawng ka pham dong in ken ngil ta siang, , gel mawng e nei bawl nate ken gel mawng ka pham dong in ken ngil ta siang,

Singdang ang pan ngai nang ngil ta jong lungzuang ngailai ken bang mawng e, nan leh lung a natop sing dang toh ching un sausuan huigua bang in. Kei ka lungzuang mawng sing bang sang e, sial zatam toh maimit sing mawng ing, kei din lungkham na meipi bang zing e, nunnopna umnon lou e ngai aw. Solha tang nei a khat tang lungzuang in bieltha zel ing na tong chiem simthu te, naubang iki nou nou lai hun nuamte, kei juang mawng sing ka nang jong sannem, koi sieng puan bang ka ban ta diei maw ngai, nang lah sul hing hei kia non lou ding , koi sieng puan bang ka ban ta diei maw ngai, nang lah sul hing hei kia non lou ding.

Singdang ang pan ngai nang ngil ta jong lungzuang ngailai ken bang mawng e, nan leh lung a natop sing dang toh ching un sausuan huigua bang in. Kei ka lungzuang mawng sing bang sang e, sial zatam toh maimit sing mawng ing, kei din lungkham na meipi bang zing e, nunnopna umnon lou e ngai aw. Solha tang nei a khat tang lungzuang in bieltha zel ing na tong chiem simthu te, naubang iki nou nou lai hun nuamte, kei juang mawng sing ka nang jong sannem, koi sieng puan bang ka ban ta diei maw ngai, nang lah sul hing hei kia non lou ding , koi sieng puan bang ka ban ta diei maw ngai, nang lah sul hing hei kia non lou ding.

Singdang ang pan ngai nang ngil ta jong lungzuang ngailai ken bang mawng e, nan leh lung a natop sing dang toh ching un sausuan huigua bang in, ching un sausuan huigua bang in.

Posted in Zawl la te: | Leave a comment

LAUNA IN GAWMLOU IITNA HI JAW E

Asa: Haiboi Zou,             Aphua:-  Pu Albert Gengoukhup Mate

Sianmang siam sah I zogam lei sung a
heisa bang pal ding lia leh taang te
Lung ki tuo in giabang zuun pan ta ni
Paal I loh ding I zolei gam a,
Lungkituo in giabang Zuun pan ta ni
Zou lie-leh-taang te jong lengkhawm na ding un

LAUNA IN GAWMLOU IITA HIJAW E
NGAILUT UMLOU NA DAMNA JONG UMLOU
LUNGTUAK IN LEL KHAWM JUUN KHAWM TA I TIU
ZOU LIE-LEH-TAANG TE JONG LENGKHAWM NA DING UN

Tuana pi-leh-pu ten gal hing man in
laamtaang kai in taang leh sa-ai in,
vaimang siamsil namtem mabang pan in
seinou guol ten gia bang zuun va ui,
Vaimang siamsil namtem mabang pan in
Mibang lun din sian in jing vaihawm ta hen.

Zosuon unau te ki ngaisut chiat ni
Nampi gomkhawm lungkhat nei khawm in,
Nang kiciam in ki huo na te pai in
Zonak thlak tte uh, lungruol tak in,
Nang kiciam in ki huo na te pai in
I trang ang uh in sui khawm na tur in.

Posted in Gam Ngai La Te | Leave a comment

LAILENG LENG DING

Album: Ka Pu Saipu,                                               Asa: Benny Khongsai

He.he.he.he.. Lai leng leng ding, leng ding lai ah, lai lengleng ding..

Laileng leng ding, vangkhuo lai ah, zing chieng bangchi ding koima thei umlou, lai lengleng ding

Van a lum mei lai a khun babel innsang bang e, kumtawn a dai ding umlou, na ut na gam a leng in, na ut na gam a hei in naubang nui in lamtang kai in nasa na khang hi

Laileng leng ding vangkhuo lai a, zing chieng bangchi ding koima thei um lou, lai leng leng ding..

Nang toh leng khawm ka ut e, damsung dai le ka nuam, hing nam vang e na gimsi hing dawng vang na kam dam, na ut na gam a leng in, na utna gam a hei in, nau bang nui in, lamtang kai in na sa na khang hi

Laileng leng ding vangkhuo lai a, zing chieng bangchi ding koima thei um lou,hohoho.. lai leng leng ding..vangkhuo lai a, zing chieng bang chi ding koima thei um lou. .. lai leng leng ding, laileng leng ding..vangkhuo lai a, zing chieng bang chi ding, koima thei um lou. Lai leng leng ding..

Posted in Zawl la te: | 1 Comment

HUIKHI HING LAANG

Album: Zozam,                       Asa: Benny Khongsai & Hatbawi,       Lyric: Zamkholian

Huikhi hing laang tang zawl a, pahnamtui leidi nam jang e, koi gim nam e sinlai lung kuai, koi vangkholun heisan pal e, von sen nau bang nui hiau in, huikhi hing lang tangzawl a.

Tuipi hing gal kai vang, tuipi kinawng leh jong sang bang hing sui na vang e zalai a, mualhoi bang ki suum aw kamai a

Tuipi hing gaal kai aw, tuigaal ah hing ngah vang, melmu ka ngah la e lai leng vang, ken jong na gim zaang e zoukuol aw, koi vang kholun pal lai duangzen aw

Huikhi hing laang tang zawl a, pahnamtui leidi nam zaang e, koi gim nam e sinlai lung kuai, koi vangkholun heisan pal e, von sen nau bang nui hiau in, huikhi hing lang tangzawl a.

Na mel a hoi lawm lawm, van alsi tual kum bang, hing en vang e chimlou in na mel hoi, zalai ah na vang tang a em sem

Na mel leh duang ki ching kei dia ka lengpa nang hing kawi vang e ken jong khuol lou in, umlai a muang e nang toh khawl khawm, lunglai kulphum ken hing ngah ing e

Huikhi hing laang tang zawl a, pahnamtui leidi nam jang e, koi gim nam e sinlai lung kuai, koi vangkholun heisan pal e, von sen nau bang nui hiau in, huikhi hing lang tangzawl a.

Posted in Zawl la te: | 3 Comments

I GAM MAPUI TE

Album: Mother  Earth,                                               Lyric: Zamkholien

I gam ma pui ten i gam itt lou uh e, igam hoina din simthu a leel lou, Khuaibang in hang uh ka gam ka itt chi uh, hijong leh sum leh pail al na del zaw uh, koi e i gam itt n alai?

Koi e i gam itt ing chi, koi e inam zuah nalai, i gam leh inam min a sum leh pai sui koi e? Gam itt ten thei unlen pampai un. I gam le inam sumin sia hi u, I gam leh inam sumin sia hi uh. Koi e i gam itt na lai.

I gam hausa ten i gam itt lou uh e, i gam hoina din simthu lah leel lou, khuai bang in hang uh, ka pu ka pa gam chin, i vangkhuo uh a hoina dia guolzawl na umte, tuibang in vom den uh.

Koi e i gam itt ing chi, koi e inam zuah nalai, i gam leh inam min a sum leh pai sui koi e? Gam itt ten thei unlen pampai un. I gam le inam sumin sia hi u, I gam leh inam sumin sia hi uh. Koi e i gam itt na lai.

I gam na itt le pal bang nang in, sum leh pai du amm na lal na ut nate, thudih in vaihawm inlen, thunuai lut in pui le chin igam in nang mapui hoi hing zui ding,

Koi e i gam itt ing chi, koi e inam zuah nalai, i gam leh inam min a sum leh pai sui koi e? Gam itt ten thei unlen pampai un. I gam le inam sumin sia hi u, I gam leh inam sumin sia hi uh. Koi e i gam itt na lai.

Koi e i gam itt ing chi, koi e igam zua nalai, koi e igam zuah nalai, i gam leh inam min a sum le pai sui koi e, gam itt ten thei unlen pampai un, igam le inam suminsia hi uh, i gam leh inam suminsia hi uh. Koi e igam itt na lai..

Posted in Gam Ngai La Te | Leave a comment

VANG NGAI SIMTHU SUT DING LAH:

Album: Lawmthang Aw,                                                  Asa: Lawrence & Hatbawi.

Vangngai simthu sut ding la, Tuun leh Zua thu pian dang ta, ann bang itt na ikal simthu hing leel aw ngai leel dan thu, nga bang kang ngaina sial bang in lian e sial bang lian e, tuun leh zua vang a gibang khen ding vang gel mawng e ngai, nei itt tahtah a nei itt leh khuam bang kip aw

Leel ngam lang e ka zua simthu, nam tem a tat tua bang e, gual ang zal ding ei chi uh, dou jou sing e ka zua simthu, sing ang a zal din pallai ka duang hoi ka phal lou e, thei bang sen a pat vang ngai ka duangzen ma hing ching e, nan leh tunthu simthu zal lou thei lou hi sing e

Anglai ki koi lou din pammai kisang, sian gawm lou ding in gel mei vai, tongsia kilaw lou ding ngai, khosua lou ann bang itt na

Tuun leh zua vang tui bang le luan ding  lunglai hual  tuonai suo, awle tongdam tui bang luong a chia sambang nei nual na tai, hehehe, tui bang a gawm dia  chin tui bang gui khau bang hual tuah sa, hau leh zawn dei puan bang tel ziah in ngai lung dang gel sua, tongsia za in ei kam den e khen ding lunggel suo

Hingngai dam in tongsia ka zua bang tel ding hileng lawm e, tuun leh zua dei ang kawi mei vang, laidip dap nou hase sua, hehehe, bangkim kei maw na le kei khel na hita e ngai aw, sum bang kang nualna ma sau siang ching le chin hing ngen ing, lailung muang in, hehehehe, ei ha zaw tan, tuun zua dei kawi tang.

Anglai ki koi lou din pammai kisang, sian gawm lou ding in gel mei vai, tongsia kilaw lou ding ngai, khosua lou ann bang itt na, khosuo lou ann bang itt na

Posted in Zawl la te: | Leave a comment

HEI A LAI LENG DING LIANU NANG

Album: Ka Pu Saipu,                                                            Asa: Papa Ngambom & Mangnu

Hei a lai leng ding lianu nang, nuthei nu maw na kinu in kuva hai n alai, sep le bawl ding don se lou in a kawng nei lou tawkah teng in laimu daw peng pong

Kei hing ngai aw a awng hing e, nang ding pammei nang e, kei bang tangpa a fuh pen pen hei a na mu diai aw, nei ngai lou le chohkha chohkha nu.

Ka pallun lai koi e kei, koi e kei sang a palzaw dang jong, nungah tasam sing e kei ki hope sin aw ka hing timepass sawm meimei leh kithei aw, koi e kei sang apal zaw dang jong, nungah tasam sing e kei ka pal lun lai koi e kei..

Bang e uital hon, na tha uh numeite soisah na na zah sawm meimei uh maw, zum lou u, nou bang kisa ulah, nute kawng gui a sum saw khe meimei te hilou u chin maw. Hah!.. ha.ha.ha.ha..

Uingol bang a a leng tangpa, kuva man ding jong nei jou lou, thasia tuidu pah

Pasal leh numei ki khiat na, a kukal papa gualjou hi, pilna hatna hi

Kei hing ngai aw a awng hing e, nang ding pammei nang e, kei bang tangpa a fuh pen pen hei a na mu diai aw, nei ngai lou le chohkha chohkha nu, nei ngai lou le chohkha chohkha nu… Hita valon ve chin…

Posted in Zawl la te: | Leave a comment

KA MANGPA LEMGUOT DAN

Lyric: Pastor Nagamlalchawl,                  Khristian Latha Bu: Nos. 407

Ka Mangpa lemguot dan koi in athei zou diei? A tapa khattang zong ittlou a hingpe pan; Sil dang jong itt lou hi.

Tuipi san san vazung, hingpui galkai Mangpa khun; gamdai mun ahing tunta, gamdai mun hingtun pa khun; kanan gam ahing tun ding.

Muonglasin muong maitan hingpuipa muonhuoi hi, i tunga i mangpa akipah nah pou leh; Gam khu ei a ahi.

Tuipi san san vazung, hingpui galkai Mangpa khun; gamdai mun ahing tunta, gamdai mun hingtun pa khun; kanan gam ahing tun ding.

Aw kilawm kilawm e ka Mangpa mun chiem gam, Lungkim louna mawngmawng umvawtlou bawngnoi tui; Leh khuoizu luonna gam.

Tuipi san san vazung, hingpui galkai Mangpa khun; gamdai mun ahing tunta, gamdai mun hingtun pa khun; kanan gam ahing tun ding.

A hoidan ginseng lou a bukim hinai lou, Van Jerusalem tha a hoi ginseng guollou; Khum gam khu ahi.

Tuipi san san vazung, hingpui galkai Mangpa khun; gamdai mun ahing tunta, gamdai mun hingtun pa khun; kanan gam ahing tun ding.

Note: Tami Pastor Nagamlalchawl in agel Ka Mangpa Lemguat Dan chi pen ei Zou la Zou te la phua hisih nan leh ka favourite song ahi zieh a kahing tuangsah ahi. Simtuten na ngai siam ding un iki ngen hi.

Posted in Pasian La Te | Leave a comment